Katelin Hamilton, 27 United States, alba© Freemarriage.in